صفحه اصلي > پيام رئيس کنگره

  

                                                

 دکترفريدون عزيزي

بسمه تعالي

در نيم قرن اخير تغييرات جمعيتي و شيوه زندگي منجر به تحول الگوي ابتلا به بيماريها در جوامع بشري شده است. به نحوي که اکنون شاهد تفوق بيماريهاي غيرواگير در جدول عوامل مرگ و مير انسانها در مقايسه با ساير عوامل هستيم. قرن بيست و يکم ، قرن افزايش بروز و شيوع چاقي و ديابت لست و پيشگيري و مراقبت اين بيماريها در راس امور سلامت کشورها قرار گرفته است.

در ايران اسلامي به يمن تلاش و برنامه ريزي مسئولان طي 4 دهه نظام سلامت کنترل عوامل عفوني و واگيردار را به نحو مطلوبي انجام داده است و با وجود زيرساخت فراگير سامانه بسلامت، بجز در موارد نوظهور و اپيدميک خاص، اين گروه از بيماريها به نحو مطلوبي مهار شده‌اند. اما نظير ساير مناطق جهان، طي دو دهه اخير، رشد روزافزورن بيماريهاي غيرواگير آنها را بدل به صدرنشين مسائل و مشکلات بهداشتي جامعه ما ساخته است.

شيوع چاقي به عنوان يکي از عوامل عمده اين گروه، که خود به تنهايي عامل خطر بروز انواع بيماريهاي مزمن است، با سرعت قابل ملاحظه‌اي رو به فزوني است به نحوي که زنگ خطر را براي همه گروههاي سني به صدا درآورده و مي‌توان با پس زدن غبار روزمرگي، چنبره سنگين آن در راس هزينه‌هاي سيستم بهداشتي طي دهه‌هاي آينده را به وضوح مشاهده کرد. 

اهتمام به مقابله با اين معضل در راستاي آينده‌نگري سلامت جامعه ايراني يکي از اصلي‌ترين اولويت‌ها در حوزه پيشگيري هاي اوليه و ثانويه به شمار مي‌آيد و زيبنده نظام سلامت کشور است که بتواند نمونه موفق ديگري در عرصه بهداشت و درمان به منطقه و جهان ارائه دهد.

هفتمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران به دنبال سير دو سالانه گردهمايي‌هاي پيشين با هدف رويکرد جامع به پيشگيري چاقي در سطوح مختلف پيشگيري و ارائه تازه‌هاي علمي مرتبط از يکسو و نيز ارائه پيشنهادات عملي مبتني بر شواهد جهت برون رفت از تنگناي همه گيري چاقي از سوي ديگر، تمامي دانشمندان و طالبان علم و نيز مسئولان ذيربط در حوزه‌هاي مختلف و مرتبط را به حضور و مشارکت دعوت مي‌کند.

 

اميد است حضور گرم شما، چون ادوار گذشته، موجب غناي اين گردهمايي علمي باشد.

 

دکترفريدون عزيزي
رئيس کنگره