صفحه اصلي > پيام دبير علمي

  

 

دکترمجيدولي زاده

دبيرعلمي کنگره پيشگيري چاقي

 

بنام خدا

شيوع جهاني چاقي ظرف 40 سال گذشته 3 برابر شده است و هيچ کشوري از آن مصون نمانده است، حتي درحال حاضر بعضي از کشورهاي افريقايي قحطي زده از دوگانه کم وزني و چاقي رنج مي برند. کشور ما نيز از اين موج جهاني مصون نمانده بطوريکه 13 ميليون نفر از جمعيت افراد بالغ مبتلا به چاقي و حدود 27 ميليون نفر دچار اضافه وزن هستند. حتي شيوع فزاينده چاقي در کودکان نيز قابل مشاهده است و از هر 6 کودک ايراني يک نفر دچار اضافه وزن يا چاقي مي باشد. امروزه با توجه به اينکه چاقي عوارض متعددي دارد و بخودي خود نيز موجب کاهش کيفيت زندگي فردي و بهره وري اجتماعي مي شود بسياري از کشورها آن را بعنوان يک بيماري قلمداد مي کنند. تلقي چاقي بعنوان يک بيماري اين مزيت را دارد که نقش حکومت ها و دولت ها را در پيشگيري و درمان آن برجسته مي سازد. بنابراين براي پيشگيري و درمان اين معضل فقط معطوف به افراد و آموزش آنها نيست. هفتمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي اين فرصت را فراهم کرده که علاوه بر بحث پيرامون جنبه هاي فردي و اپيدميولوژيکي چاقي ، عوارض و درمان هاي آن به سياست ها و عملکردها در سطوح کشوري و منطقه اي براي ايجاد محيطي مناسب براي کنترل چاقي پرداخته شود. در اين رابطه از کارشناسان و مسئولين وزارتخانه ها ، سازمان هاي مرتبط، شهرداري و رسانه ها نيز براي بحث دعوت بعمل آمده و اميدواريم اين کنگره مانند جرقه اي موجب  انجام و اجراي برنامه ريزي منسجم براي اقدامات موثر گردد.

در همين راستا، کميته علمي کنگره از کليه متفکران و انديشمندان اين حوزه دعوت بعمل مي آورد تا با شرکت و يا ارسال مقالات بر غناي علمي اين گردهمايي بيافزايند.