صفحه اصلي > ارسال مقالات

   اهداف

        

1.آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي، صنعتي و جديدترين روش هاي پژوهشي انجام يافته و فن آوريهاي نوين در زمينه سلول هاي بنيادي.

2.فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهاي مختلف

3.توسعه تحقيقات بنيادي و کاربردي در زمينه هاي مختلف مرتبط با سلولهاي بنيادي در کشور

4.توسعه همکاري هاي بين المللي در زمينه تحقيقات بنيادي و باليني مرتبط با سلول هاي بنيادي

5.جلب توجه صاحبنظران و سياستگزاران بخشهاي مرتبط به اهميت استفاده ازعلوم وفناوريهاي نوين در بهينه سازي فعاليتها و توجه به مقوله توسعه و ترويج فرهنگ صحيح علوم و فنون بنيادين در جامعه

6.ارائه راهبردها و راهکارهاي تحقق فعاليتهاي بنيادين در جامعه و شناخت ارزش‌ها و الگوهاي مناسب

7.دستيابي به راهکارهاي مناسب توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه