صفحه اصلي > مخاطبين و حاميان نمايشگاه

 

حاميان و مخاطبين نمايشگاه

 

 
اسپانسر طلايي شرکت نوو نورديسک


 

 شرکتهاي دارويي مرتبط

آزمايشگاهها، بيمارستانها و کلينيک هاي مرتبط

شرکتهاي داراي محصولات رژيمي و سلامتي

شرکتهاي مکملهاي غذايي

شرکتهاي داراي دستگاهها و تجهيزات ورزشي مرتبط