صفحه اصلي > کميته علمي

 اعضاي کميته علمي و سخنرانان به ترتيب حروف الفبا


دکتر عليرضا استقامتي 

دکتر فاطمه اصفهانيان

دکتر پريسا اميري

خانم گلاله اصغري

دکتر عبدالمجيد بحرينيان

دکتر مريم برزين

دکتر زهرا بهادران

دکتر فرزاد حدائق

دکتر فرهاد حسين پناه

دکتر فيروزه حسيني 

دکتر مصطفي حمديه

دکتر عليرضا خلج

دکتر داوود خليلي

دکتر مريم دانشپور

دکتر فهيمه رمضاني تهراني

دکتر آزيتا زاده وکيلي

دکتر علي اکبر سياري

دکتر اميرحسين عابدي يکتا

دکتر زهراعبدالهي

دکتر فريدون عزيزي

دکتر شهرام علمداري

دکتر آرش قنبريان

دکتر رويا کليشادي

دکتر محمد باقر لاريجاني

دکتر سيدضياءالدين مظهري

دکتر امير عباس مومنان

دکتر پروين ميرميران

دکتر منوچهر نخجواني

دکتر مجيد ولي زاده

دکتر محمد هاشمي

دکتر مهدي هدايتي