صفحه اصلي > برنامه کارگاه ها

 

تاريخ 1397/09/06 
1397/09/08

 

 

کد کارگاه
                 
عنوان                  
دبيرعلمي کارگاه                  
مکان                  
ظرفيت کارگاه
10نفر 10نفر 15نفر 15نفر 25نفر 40نفر 12نفر  20نفر

20نفر

تاريخ                  
زمان

ساعت

16-8

ساعت

16-8

ساعت

16-8

ساعت

16-8

ساعت

8 - 12

ساعت

17-13

ساعت

16-8

 

 ساعت

16-8

توضيحات